Thema

Winnen

Onze bronnen zijn de belangrijkste asset waarover we als drinkwaterbedrijf beschikken. Zonder betrouwbare bron geen kwalitatief hoogwaardig drinkwater. De kwaliteit en beschikbaarheid ervan is mede afhankelijk van hoe wij en andere stakeholders in de gebieden waar we water winnen, met de bron en omgeving omgaan (en om zijn gegaan). Zowel boven- als ondergronds. Onze ruimtelijke claim willen we zo beperkt mogelijk houden, zonder onverantwoorde risico’s te nemen.

Aanleiding voor meer onderzoek

Achteruitgang grondwaterkwaliteit
Over het algemeen geldt dat de grondwaterkwaliteit in Nederland de afgelopen eeuw achteruit is gegaan, voornamelijk door menselijke invloeden, zoals de effecten van landbouw, (dier)geneesmiddelen en stedelijke bodemverontreiniging. Ook de invloed van oppervlaktewater is vergroot.

Ruimtedruk
Beschikbare ruimte wordt schaarser. Dat leidt in sommige gevallen tot concurrentie tussen verschillende partijen als het gaat om ruimtegebruik. Naast grondwater, biedt de ondergrond mogelijkheden voor geothermie en warmte-koudeopslag. Bij een maatschappelijke opgave als de energietransitie kan dat zorgen voor conflicterende belangen. Hetzelfde geldt voor agrarische activiteiten in landelijk gebied: het gebruik van verschillende meststoffen kan de grondwaterkwaliteit negatief beïnvloeden.

Bodemprocessen
Meer neerslag, hogere temperaturen en meer verdamping: dat zijn de vooruitzichten voor de toekomst. Dat heeft effect op fysische, biologische en chemische processen in de bodem. Onder invloed van klimaatverandering verandert de kwaliteit en kwantiteit van zowel grondwater als oppervlaktewater.

Werkpaketten

Thema Winnen heeft de volgende werkpaketten:

Wintechnieken

Het ontwikkelen van – en inzicht krijgen in – innovatieve wintechnieken. Projecten in dit werkpakket zijn operatiegedreven en gericht op (snelle) implementatie. Hierbij ligt de focus op de drinkwaterput.

Bodem en Grondwaterinformatie

Inzicht krijgen in trends door het ontwikkelen van innovatieve meettechnieken en het vergroten van onze bodemkennis. Hierbij ligt de focus op zowel de bodem als het grondwater (kwantiteit en kwaliteit). Doel van dit werkpakket is het signaleren van ontwikkelingen in de grondwaterkwaliteit en grondwaterbeschikbaarheid op basis van inzicht in bodem(kringloop)processen en bodemopbouw (watersysteem als geheel). Hiervoor doen we onderzoek naar technieken als ‘early warning’ systemen, satelliet, sensoring en modelling die we hiervoor kunnen benutten.

Bronconcepten

Het verbeteren van de inpassing van onze winningen in hun omgeving. Opgaven voor dit werkpakket zijn risico & kans gedreven. Wij zoeken hierbij naar de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen onze eigen opgaven (bijvoorbeeld een schone bron, bescherming of flexibele winconcepten) en andere maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld energietransitie of klimaatadaptatie) om een duurzame samenwerking met onze omgeving aan te gaan en op die manier onze veerkracht te vergroten.

Vragen, aanbevelingen of een advies?
Thema-ambassadeur Ate Oosterhof is bereikbaar via Ate.Oosterhof@vitens.nl

Doelen van dit onderzoek
  • Innovatie op wintechnieken om de winning van grondwater te optimaliseren;
  • Inzicht geven in de (toekomstige) risico’s die onze bron kwalitatief of kwantitatief kunnen beïnvloeden en in bijbehorende maatregelen die deze risico’s kunnen ondervangen (nu en in de toekomst);
  • Kaders schetsen voor toekomstbestendige winningen, waarin wij zorgdragen voor een ruimtelijke inpassing van onze winningen en een duurzame samenwerking aangaan met onze omgeving.

 

Projecten binnen Winnen

#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Maatregelen voor een schone bron

Maatregelen voor een schone bron

Achtergrond van project In de lange-termijn visie (Veerkrachtig Vooruit, 2016) beschrijft Vitens haar voorkeur voor een duurzame drinkwaterwinning: een waterwinning die de ruimtelijke claim zo beperkt mogelijk houdt en gebruik maakt van een zo schoon mogelijke bron....

Lees meer
Bodemhack Achterhoek

Bodemhack Achterhoek

Bodemhack Achterhoek In drinkwatergebied 't Klooster in de Achterhoek levert de bodem een dubbele prestatie; een productief gewas aan de bovenkant, en drinkwater aan de onderkant. Hoe zorgen we goed voor deze bodem? De centrale vraag van deze data-gedreven hackathon,...

Lees meer
Horizon 2020 BINGO

Horizon 2020 BINGO

Achtergrond van project Het Horizon 2020 project BINGO: Bringing INnovation to onGOing water management - a better future under climate change (2015-2019) heeft als doel om praktische informatie en instrumenten te ontwikkelen voor organisaties onderhevig aan de...

Lees meer