Thema

Zuiveren

Drinkwater van topniveau leveren aan onze klanten op ieder moment van de dag. Dat is waar we naar streven. Passende zuivering (robuust én flexibel) is daarin een cruciaal onderdeel: we willen kunnen anticiperen op trends en ontwikkelingen in de waterkwaliteit en op ieder moment even betrouwbaar drinkwater leveren. Dat begint al bij de kwaliteit van grondwater. We streven naar minimale zuiveringsinspanning, zodat we niet meer grondstoffen en energie hoeven te verbruiken dan noodzakelijk. Dat vraagt om meer fundamentele kennis over zuiveringsprocessen.

Aanleiding voor meer onderzoek

Het zuiveren van de toekomst
Een robuuste zuivering vormt de brug tussen winning en distributie en is de belangrijkste randvoorwaarde voor veilig en gezond drinkwater. Veranderingen in de omgeving, klimaat en maatschappij zetten echter druk op onze traditionele manier van winnen en zuiveren. Klimaatverandering en verdroging dwingen ons om steeds bewuster met onze schaarse bronnen om te gaan en onze impact op het milieu te verminderen. Toepassen van nieuwe bronnen als oppervlaktewater, al dan niet voor de levering van industriewater, vraagt om veel nieuwe kennis en expertise en biedt kansen voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Vergrijzing en bijhorende uitstroom van deskundig personeel vereisen actie om schaarse kennis te borgen en de vervuiling van onze bronnen met antropogene stoffen vergt onze constante aandacht. Technologische innovaties en razendsnelle digitalisering bieden oplossingen voor de problemen van de nabije toekomst. Het IO–Thema Zuiveren heeft als doel om deze innovaties en onderzoeken te bundelen en sturen en daarmee vorm te geven aan de ontwikkeling van het Zuiveren van de Toekomst.

Doelen van dit onderzoek
  • Betrouwbare en stabiele waterkwaliteit door geautomatiseerde, gestandaardiseerde en uniforme zuiveringsprocessen;
  • Een zuiveringsproces dat in staat is te anticiperen op externe invloeden ten aanzien van waterkwaliteit en -kwantiteit en het kunnen beantwoorden van complexe vragen hierover;
  • Zuiveringsprocessen verduurzamen en honderd procent hoogwaardige afzet van reststromen, inclusief concentraat;
  • Van ambachtelijk naar datagestuurd zuiveren.

Werkpakketten

Thema Zuiveren heeft de volgende werkpaketten:

Meer grip op zuiveren

Doel van dit werkpakket is om met meer fundamentele kennis over onze bestaande zuiveringsprocessen, meer grip op de zuivering te krijgen. Deze kennis gebruiken we om onze huidige zuiveringen efficiënter en stabieler te bedrijven, maar ook voor het ontwerp van nieuwe, innovatie zuiveringsprocessen.

Intelligente zuivering

Doel van dit werkpakket is om kansen en ontwikkelingen in de razendsnel groeiende digitalisering toe te passen binnen de waterzuivering. Samen met winning en distributie vormt de intelligente zuivering een SLIMMe keten van bron tot tap. Hierdoor kan de zuivering anticiperen op verstoringen in de winning, en kunnen verstoringen in de zuivering tijdig vertaald worden naar gevolgen voor de eindgebruiker.

Zuiveren voor nu en later

Binnen werkpakket Zuiveren voor Nu en Later voeren we onderzoek uit dat het meest aansluit bij de lange termijn visie van Vitens. Bijvoorbeeld onderzoek naar het terugdringen van ons eigen waterverlies, onderzoek geënt op de transitie naar klimaatneutraal watermaken, en onderzoek naar het toepassen van nieuwe winconcepten.

Vragen, aanbevelingen of een advies?
Thema-ambassadeur Abel Heinsbroek is
bereikbaar via Abel.Heinsbroek@vitens.nl

Projecten binnen Zuiveren

Nieuwe onderzoeksprojecten

Nieuwe onderzoeksprojecten

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Zuiveren Om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen – denk aan verdroging of nieuw ontdekte verontreinigingen – is onderzoek doen cruciaal voor het thema Zuiveren. Naast de lopende...

Lees meer