Technische levensduur van leidingen

Achtergrond van project
Leidingmaterialen die overwegend aanwezig zijn binnen Vitens zijn PVC, PE, AC en GGIJ. De technische levensduur van transport- en distributieleidingen is onderzocht op basis van storingsgegevens, maar de spreiding in verwachte levensduur is groot. Ook is onvoldoende duidelijk welke factoren bepalend zijn voor de levensduur. Inmiddels beschikt Vitens over een uitgebreide set van storingsgegevens en is ook de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens toegenomen. Recentelijk is een veelbelovende pilot uitgevoerd om, op basis van de Vitens-data, overlevingscurven vast te stellen voor homogene assetgroepen van leidingen. Momenteel wordt gewerkt aan een volledige analyse met als doel te komen tot cohorten van leidingen die een gelijke levensduurverwachting hebben.

Vervolgens willen we inzicht krijgen in de werkelijke toestand van de leidingen die, volgens bovenstaande analyse, het einde van de technische levensduur naderen.

Een belangrijke vraag bij het verklaren van de technische levensduur is welke degradatiemechanismen hierbij een rol spelen. Voor onderzoeksvragen over degradatiemechanismen wordt verwezen naar het thema Distributie, waar o.a. een onderzoeksproject is opgenomen over corrosie van het leidingnet.

Onderzoeksvraag
Hoe is meer inzicht in de technische levensduur van cohorten van leidingen te verkrijgen?

Projectdoel
Inzicht in restlevensduur van alle type leidingen

Projectaanpak
Om te komen tot een indeling van hoofdleidingen in homogene assetgroepen (cohorten) wordt een data-analyse uitgevoerd in samenwerking met een externe partij. Dit is een lopend traject en zal in de 1e helft van 2018 worden afgerond. Vervolgens zal voor de meest kritieke cohorten nader onderzoek worden gedaan middels toestandsbepalingen. Dit zal gebeuren door middel van bestaande en gevalideerde inspectietechnieken.

Samenwerking met externe partners
We worden momenteel ondersteund door een consultant bij de data-analyse. We staan open voor contacten met bedrijven die gevalideerde leidinginspecties uit kunnen voeren voor de materialen AC, GGIJ en PVC.

Contact opnemen?
Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl