Energieneutraal water uit de Utrechtse kraan

Achtergrond van project
Vitens heeft momenteel (peil 2017) een energievraag van 160GWh én een ambitie per 2040 energieneutraal te zijn. Onze klanten krijgen dan 24/7 schoon, betrouwbaar én energieneutraal water uit de kraan.

Energieneutraal betekent voor Vitens dat de energievraag van de productie en levering van water volledig binnen eigen beheer wordt opgewekt.

Duurzame energie kan op verschillende manieren worden opgewekt. We zijn op zoek naar de juiste mix van mogelijkheden die het beste passen in de omgeving van onze winningen. Om een snelle start te kunnen maken, willen we beginnen met de winningen die aan de gemeente Utrecht leveren. Het doel is om dit op te kunnen schalen naar de rest van het voorzieningsgebied.

Onderzoeksvraag
Het onderzoek bestaat uit twee delen:

1) Enerzijds willen we duidelijkheid over welke manieren van duurzame en toekomstbestendige energieopwekking er mogelijk zijn, gelet op de omstandigheden waarin onze productielocaties zich bevinden en de stabiliteit van het energienet. Welke zijn het meest optimaal (kostenefficiënt en toepasbaar in de omgeving) in welke situatie? (Vitens breed)

2) We willen concreet aan de slag kunnen in de gemeente Utrecht. Daarvoor is het van belang dat we zicht hebben op wat er mogelijk is op de winningen die leveren aan de gemeente Utrecht. Hiervoor willen we graag een plan hebben wat voldoende concreet is om aan de slag te kunnen. (Regio specifiek)

De antwoorden dienen innovatief te zijn, waarbij gelet wordt op de bedrijfscontext en mogelijke samenwerking met partijen in de omgeving (meekoppelkansen). Een duidelijk stappenplan voor
de uitvoer en een kosten-baten overzicht is onderdeel van het antwoord.

Projectdoelen
Fase 1 – Analyse
1.1 Een helder overzicht van innovatieve mogelijkheden om binnen eigen beheer duurzame energie op te            wekken. Hierbij worden de huidige initiatieven en onderzoeken meegenomen (Vitens breed)
1.2 Totale kosten-baten analyse van de ambitie in kaart brengen
1.3 Roadmap/stappenplan met projectvoorstellen om Vitens in 2040 Energieneutraal water te laten leveren          aan haar voorzieningsgebied hierbij rekening houdend met trends en ontwikkelingen in de maatschappij        (Toekomstbestendig en Vitens Breed)

Fase 2 – Uitwerking
2.1 Eigen gronden optimaal benutten, in welke verhoudingen wil en kan Vitens een maximale hoeveelheid            energie produceren en op welke manieren (regio specifiek)
2.2 Een plan met een overzicht van de mogelijkheden van de specifieke productielocaties die leveren aan de        gemeente Utrecht, inclusief kosten-baten analyse, stappenplan en samenwerkingsmogelijkheden
      (regio specifiek)

Projectaanpak
Binnen Vitens is de beweging naar energieneutraal ondernemen gestart. De visie ligt er, nu is het tijd deze uit te werken in concrete en haalbare doelen met bijbehorende acties.

Op een heldere manier (opdrachtnemer is hierin vrij) en met duidelijke onderbouwing willen we zien welke innovatieve mogelijkheden er zijn om duurzame energie op te wekken, welke het meest optimaal zijn en in welke situatie. De uitkomsten hiervan bespreken we met de betrokkenen vanuit Vitens. Wanneer we zien dat deze manieren daadwerkelijk toepasbaar zijn in de regio Utrecht (go/no go) vragen we om uitvoering van vraag 2. 

De mogelijkheden die volgen uit vraag 1 worden uitgewerkt in een plan voor de specifieke productielocaties die leveren aan de gemeente Utrecht. Het plan dient gebaseerd te zijn op voldoende intern draagvlak.

Samenwerking met externe partners
We zoeken samenwerking met een kennis- en adviesbureau die de verbinding kan leggen tussen de bedrijfsvoering en de buitenwereld en die de visie kan vertalen naar concrete en haalbare projecten. Daarbij is het van belang dat de partij kennis en kunde heeft op het gebied van Energie, de Energietransitie en duurzame (innovatieve) opwekking.

Contact opnemen?
Contactpersoon Jos Baars is bereikbaar via Jos.baars@vitens.nl