Correlatie tussen agrarische maatregelen en grondwaterkwaliteit

Achtergrond van project
Er zijn al veel onderzoeken gedaan om vast te stellen wat de invloed is van agrarisch landgebruik en grondwaterwinningen. Hieruit zijn verschillende adviesrichtlijnen ontstaan waarna erfbetreders en wetenschappers agrarische ondernemers kunnen adviseren welke maatregelen het meest effectief zijn voor de opbrengsten zonder schade te leveren aan grondwaterbronnen. Vitens wil meer controle hebben over haar grondwaterbronnen en is voornemens de agrarische ondernemer en erfbetreders van eenduidige informatie te voorzien zodat de maatregelen die getroffen worden de juiste effecten hebben.

Onderzoeksvraag
Welke agrarische activiteiten en/of maatregelen hebben de meest gunstige effecten op de grondwaterkwaliteit, rekening houdende met de lokale omstandigheden?

Projectdoelen

  • Overzichtelijk en goed onderbouwde lijst van adviezen die Vitens agrarische ondernemers kan aanreiken ten behoeve van de relatie en controle op de waterwinning
  • Overzicht van meest effectieve maatregelen
  • Adviezen over meest relevante KPIs en monitoring die inzicht geven in de correlatie tussen agrarische maatregelen en grondwaterbronnen
  • Mogelijke totstandkoming van een tool waarmee de correlatie (actie-reactie) verhouding kan worden geconsulteerd

Projectaanpak
Het uitvoeren van Desk-research naar al bestaande onderzoeken. In kaart brengen van sociale dynamiek van erfbetreders, afnemers en andere adviseurs. Meenemen van lokale parameters die van invloed zijn op de te adviseren maatregelen. Opstellen van een overzichtelijke en makkelijk te consulteren tool waarin actie/maatregel gekoppeld is aan outcome en impact.

Samenwerking met externe partners
Wij worden graag benadert door externe partners, bijvoorbeeld waterschappen, onderzoeksbureaus & erfbetreders.

Contact opnemen?
Thema-ambassadeur Shelitha van Hunen is bereikbaar via Shelitha.vanHunen@vitens.nl