Thema

Circulaire economie en maatschappij

Als drinkwaterbedrijf staan we midden in de maatschappij. We werken intensief samen met klanten, aandeelhouders en stakeholders aan onze kerntaak. Gezien de actuele ontwikkelingen als ruimtedruk en economische groei moeten we in balans zijn met onze omgeving. Daarbij kunnen we nationale en internationale opgaven, zoals de energietransitie en circulaire economie, niet negeren. We staan als land op een belangrijk kantelpunt:
van denken naar doen.

Aanleiding voor meer onderzoek

Het thema circulaire economie en maatschappelijk ontwikkelingen (CEMO) draait om het circulair en duurzaam inrichten van onze bedrijfsprocessen. Hiermee houden we rekening met de trends en ontwikkelingen die spelen in de maatschappij. We willen actief meebewegen en een stabiele partner zijn voor initiatieven. Hierbij proberen we steeds meer om, naast het belang van de eerste levensbehoefte water, ook op andere vlakken maatschappelijke meerwaarde te bieden.

Circulaire economie
De manier waarop we grondstoffen gebruiken is nu nog hoofdzakelijk lineair, maar zal steeds meer circulair moeten worden. De bescherming van natuurlijke water- en bodemkringlopen kan in combinatie met de effecten van agrarische activiteiten kansen bieden voor de drinkwatervoorziening. Dat vraagt om een systeemverandering: een andere manier van denken, ontwerpen, inkopen, beheren en vervangen. En om innovatieve samenwerkingen met de markt en stakeholders.

Energietransitie
Nederland stapt over op hernieuwbare, duurzame bronnen. Die transitie is nodig en ook onafwendbaar. Vitens is actief bezig om even veel energie op te wekken op eigen terreinen of ander binnen eigen invloedssfeer als nodig is voor de bedrijfsvoering. Als grootverbruiker van energie zijn we afhankelijk van een stabiele energielevering en wordt van ons verwacht dat wij dit toekomstbestendig inrichten. Energietransitie maakt ook dat het drukker wordt in de ondergrond. De aanleg van warmtenetten kunnen de ondergrond, en dus het water opwarmen. Daarnaast spelen ontwikkelingen als geothermie en schaliegas een rol in de druk op onze grondwaterbronnen.

Doelen van dit onderzoek
  • Proactief samenwerken met stakeholders en (samen met hen) de kansen benutten in de transitie naar duurzame energie en een circulaire economie;
  • Zichtbaarheid van onze maatschappelijke rol als drinkwaterbedrijf en daarmee een grotere betrokkenheid bij het onderwerp drinkwater.

Werkpakketten

Thema Circulaire economie en maatschappij heeft de volgende werkpaketten:

Circulaire bedrijfsprocessen

Doel van dit werkpakket is het verduurzamen van grondstoffenverbruik en het vergroten van hergebruik, van bron tot kraan, van leverancier tot afnemer en van werknemer tot klant. We doen onderzoek naar de mogelijkheden voor het sluiten van materiaal- en grondstofkringlopen (en bijbehorende verdienmodellen).

Innovatieve samenwerking

Als maatschappelijk bedrijf kijken we verder dan onze eigen bedrijfsgrenzen. We zoeken partnerschappen en samenwerking met (gebieds)partners om gezamenlijk te verduurzamen en uitstoot te verminderen.

Bodemkringlopen

Doel van dit werkpakket is inzicht in de invloeden van landbouw op bodemkringloop-processen en grondwater, onder andere door gebruik te maken van innovatieve
data-analyses en satellietdata.

Energietransitie

De projecten binnen dit werkpakket omvatten de studies naar de impact van de energietransitie op onze bedrijfsvoering. Het gaat om de mogelijkheden die we hebben om actief het energiegebruik en de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook zoeken we mogelijkheden om met onze gebiedspartners optimaal gebruik te maken van
elkaars (rest)energie.data-analyses en satellietdata.

 

Vragen, aanbevelingen of een advies?
Thema-ambassadeur Dirk de Kramer is
bereikbaar via dirk.dekramer@vitens.nl

Projecten binnen Circulaire economie en maatschappij

Innovaties voor een circulaire infrastructuur

Innovaties voor een circulaire infrastructuur

Achtergrond van project Dit project richt zich met name op de herbruikbaarheid van leidingmaterialen. Binnen de mogelijkheden van circulaire toepassingen in de ondergrondse infrastructuur is al begonnen met de uitrol van een grondstoffenpaspoort en circulaire criteria...

Lees meer
Meten van circulariteit

Meten van circulariteit

Achtergrond van project Circulaire economie is met toenemende mate van belang voor de bedrijfsprocessen, interne sturing, efficiency en transparantie van Vitens. Vitens is voornemens te kunnen aantonen wat de voortgang is op het gebied van circulariteit is het...

Lees meer