5G-Netwerk

Achtergrond van project
Momenteel wordt wereldwijd gewerkt aan het 5G-Netwerk, dat op termijn het huidige 4G-netwerk dient te vervangen. Als Vitens zijn we graag voorbereid op de toekomst en zijn we altijd op zoek naar innovaties die toegevoegde waarde voor ons leveren. Wij willen dan ook meer te weten komen over het 5G-Netwerk. Kun jij ons hierbij helpen?

Onderzoeksvragen

  • Wat is precies het 5G-Netwerk?
  • Wanneer kunnen we hier gebruik van maken?
  • Wat voor waarde kan het toevoegen voor Vitens?
  • Wat zijn mogelijke toepassingen voor Vitens?

Resultaat 2019-2020
Een eerste verkenning op het gebied van 5G en wat de mogelijke toegevoegde waarde voor Vitens is.

Samenwerking met externe partners
Wij zijn op zoek naar relevante partijen die ons meer kunnen vertellen over de mogelijke toepassingen van het 5G-Netwerk voor Vitens.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Hester van het Loo is bereikbaar via Hester.vanhetLoo@vitens.nl

Realtime monitoring van bron tot tap

Achtergrond van project
Data is de belangrijkste grondstof voor de digitale revolutie. Deze data komt beschikbaar door de beschikbaarheid van vele verschillende en betaalbare sensoren en eenvoudige communicatietechnologie. Deze informatiestroom creëert een volledig nieuw inzicht in de (realtime) status van onze processen, assets, klanten en omgeving door de inzet van geavanceerde analyse methodieken en AI.

Voor de ontwikkeling van deze realtime informatie is innovatie en onderzoek gedefinieerd, gericht op het onderstaande doel en de bijbehorende vragen. De vraagstukken en kosten die betrekking hebben op de implementatie van de antwoorden op deze vraagstukken zijn niet meegenomen in de onderstaande opsomming.

Onderzoeksvraag
Welke sensoren verschaffen de meest bruikbare data in de verschillende processen van bron tot tap?

 Projectdoelen

  • Realtime metingen geven een uitstekend inzicht over alle verschillende processtappen, dus van bron(bescherming) tot klant als mede de omgeving.
  • Door het uitvoeren van deze onderzoeken krijgt Vitens inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen
  • Door het inzicht verkregen uit deze onderzoeken is Vitens beter in staat om prioriteiten te stellen en waar nodig focus aan te brengen
  • Door de juiste prioriteiten te stellen en focus aan te brengen is Vitens in staat de juiste stappen te maken in het kader van LTV Water Maken en Infrastructuur 2020
  • Door de juiste stappen te maken transformeert Vitens op gecontroleerde wijze van een historisch drinkwaterbedrijf naar een Data Driven Drinkwaterbedrijf en zijn we klaar voor de toekomst!

Projectaanpak
Onderzoek uit laten voeren om te komen tot een ‘best-fit’ sensor (proven technology) per informatiebehoefte (bijv. druk, flow, verbruik, kwaliteit, etc.). Daarnaast tevens aandacht voor welk probleem er wordt opgelost met welke technologie.

Samenwerking met externe partners
Universiteiten en Hogescholen om een – goed bij Vitens  passende – student dit onderzoek uit te laten voeren.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Hester van het Loo is bereikbaar via Hester.vanhetLoo@vitens.nl

Integratie intelligent waternetwerk in de slimme samenleving

Achtergrond van project
Het intelligente waternetwerk geeft ons inzicht in het realtime status van onze assets, onze processen en onze omgeving. Met deze informatie ontstaan de mogelijkheden om te optimaliseren en beïnvloeden. Dit is niet alleen voor Vitens relevant. Het zijn ook deze mogelijkheden die ervoor zorgen dat onze activiteiten een bijdrage leveren aan een slimme samenleving, bijvoorbeeld door de connectie naar Smart Cities of naar de productieprocessen van grootverbruikers.

Voor de ontwikkeling van een intelligent en geïntegreerd waternetwerk is innovatie en onderzoek gedefinieerd, gericht op het onderstaande doel en de bijbehorende vragen. De vraagstukken en kosten die betrekking hebben op de implementatie van de antwoorden op deze vraagstukken zijn niet meegenomen in de onderstaande opsomming.

Onderzoeksvraag
Welke bijdrage kan Hydroinformatics leveren aan de realisatie van Blockchain/Industrie 4.0, samenwerking in aansluitende (industrie)ketens (voorwaarts naar klanten, achterwaarts naar leveranciers en zijwaarts naar stakeholders/omgeving zoals gemeentes)?

Projectdoelen

• Antwoord krijgen op de vragen: Wat is Blockchain? Wat is Industrie 4.0? Wat zijn de (on)mogelijkheden voor Vitens op deze gebieden?

• Door het uitvoeren van deze onderzoeken krijgt Vitens inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen

• Door het inzicht verkregen uit deze onderzoeken is Vitens beter in staat om prioriteiten te stellen en waar nodig focus aan te brengen

• Door de juiste prioriteiten te stellen en focus aan te brengen is Vitens in staat de juiste stappen te maken in het kader van LTV Water Maken en Infrastructuur 2020

• Door de juiste stappen te maken transformeert Vitens op gecontroleerde wijze van een historisch drinkwaterbedrijf naar een Data Driven Drinkwaterbedrijf en zijn we klaar voor de toekomst!

Projectaanpak
In opdracht van Vitens (Thema ambassadeur Hydroinformatics) wordt er een onderzoek uitgevoerd door een student van een Universiteit of Hogeschool om inzicht te geven in de definitie van Blockchain en Industrie 4.0 en (on)mogelijke scenario’s voor realisatie van Blockchain en Industrie 4.0 binnen Vitens.
Om vervolgens een showcase te realiseren.

Samenwerking met externe partners
Wij worden graag benadert door externe partners, die in nauwe samenwerking met Vitens de wereld van Blockchain en Industrie 4.0 willen ontdekken.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Hester van het Loo is bereikbaar via Hester.vanhetLoo@vitens.nl