Microbiologisch beïnvloede corrosie

Achtergrond van project
Om te bepalen wat de status en de levensduur van onze leidingen zijn, is in samenwerking met BioClear een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) in gietijzeren leidingen. MIC is een vorm van corrosie die wordt veroorzaakt of versneld door de biologische activiteit van micro-organismen. MIC wordt geacht betrokken te zijn in ongeveer 35% van de corrosiegevallen en kan lokaal leiden tot 100 maal hogere corrosiesnelheden.

Onderzoeksvragen
1. Is er sprake van MIC?
2. Betreft het actieve MIC?
3. Welke variabelen geven de grootste risico’s op MIC?
4. Op welke wijze kan het huidige beheersplan ten aanzien van MIC geoptimaliseerd worden om schade als gevolg van MIC zoveel mogelijk in te perken?

Resultaat 2019-2020
Bovenstaande onderzoeksvragen hebben een rapport opgeleverd (klik hier voor het rapport). Conclusie van het rapport is dat er geen verband kan worden aangetoond tussen de waterkwaliteit in de leidingen en biologische activiteit die kan leiden tot MIC.

Vanuit deze resultaten is een vervolgonderzoek geformuleerd om te bepalen of sprake is van een inwendige, beschermende coating en zo ja uit welk materiaal deze coating bestaat.

Samenwerking met externe partners
De uitname en analyse van en aan de leidingen zijn uitgevoerd door ‘Bioclear microbial analyses’. Ook het vervolgonderzoek aan de coatings van de leidingen wordt uitgevoerd onder leiding van Bioclear.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Eelco Trietsch is bereikbaar via Eelco.Trietsch@vitens.nl

Toekomstbestendig leidingnet

Achtergrond van project
Het leidingnet van de toekomst is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en inwendige inspecties, en wordt gemonitord met sensoren en systemen. Bij het ontwerpen van een ondergrondse infrastructuur moet rekening worden gehouden met deze ontwikkelingen, zodat de leverings­continuïteit en de waterkwaliteit voor de lange termijn kan worden gewaarborgd en Vitens in staat wordt gesteld om bijvoorbeeld preventief onderhoud te plegen. Voor de ontwikkeling van een intelligent en toekomstgericht leidingnet is innovatie en onderzoek gedefinieerd.

Achtergrond van project
Het leidingnet van de toekomst is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en inwendige inspecties, en wordt gemonitord met sensoren en systemen. Bij het ontwerpen van een ondergrondse infrastructuur moet rekening worden gehouden met deze ontwikkelingen, zodat de leverings­continuïteit en de waterkwaliteit voor de lange termijn kan worden gewaarborgd en Vitens in staat wordt gesteld om bijvoorbeeld preventief onderhoud te plegen. Voor de ontwikkeling van een intelligent en toekomstgericht leidingnet is innovatie en onderzoek gedefinieerd.

Onderzoeksrichting
In dit onderzoek worden ontwerpprincipes voor het leidingnet ontwikkeld. Deze principes zorgen ervoor dat de veerkracht (resilience) van het systeem omhoog gaat waarbij er voldoende leveringszekerheid is, de flexibiliteit heeft om
onvoorziene veranderingen op te vangen in vraag en aanbod en dat het drinkwaterbedrijf in staat stelt snel te kunnen reageren op incidenten en verontreinigingen. De huidige inrichting van de waterwinning wordt als vaststaand genomen.

Projectdoelen

  • Een set van ontwerpprincipes gericht op het verhogen van de veerkracht van het leidingnet;
  • Ontwikkelen van een optimalisatie-model dat het ontwerp van streefstructuren voor transportnetten kan ondersteunen;
  • Een gevoeligheidsanalyse waarin de toekomstbestendigheid van de ontwerpprincipes wordt beproefd.

Samenwerking met externe partners
Wij worden graag benaderd door externe partners met domeinkennis van zowel de drinkwaterlevering als het ontwikkelen van modellen en die in nauwe samenwerking met Vitens het project willen uitvoeren. 
Naast een partner voor het uitvoeren van deze opdracht zijn ook andere netbeheerders met eenzelfde vraagstelling welkom om te participeren in dit project.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Eelco Trietsch is bereikbaar via Eelco.Trietsch@vitens.nl

Slimme afsluitersleutel

Achtergrond van project
In het Vitens leidingnet zitten circa 200.000 afsluiters waarvan een deel met grote regelmaat tijdelijk dicht (of juist open) wordt gedraaid. In de hectiek van de operatie kan het gebeuren dat de nieuwe status niet of niet correct wordt doorgegeven. Dit leidt er toe dat de status in het leidingeninformatiesysteem van een percentage van de afsluiter onjuist is, waardoor soms bij het sluiten van afsluiters wijken onbedoeld zonder water worden gezet.

Ook streeft Vitens naar een digitale tweeling van het leidingnet. Deze tweeling moet de werkelijkheid zo goed als mogelijk gaan simuleren, wat om een hoge datakwaliteit vraagt.

Resultaat 2019-2020
Een slimme afsluitersleutel die bij het draaien van een afsluiter onder meer de nieuwe status (bijna) real-time communiceert met het leidingeninformatiesysteem, zodat de status van alle afsluiters nagenoeg 100% betrouwbaar is.

Samenwerking met externe partners
De ontwikkeling van een slimme afsluitersleutel vindt plaats door de firma’s Imbema en 3S Antriebe, in nauwe samenwerking met de waterbedrijven PWN en Vitens.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Eelco Trietsch is bereikbaar via Eelco.Trietsch@vitens.nl