Next Generation Infrastructures

Vitens maakt sinds 2016 deel uit van NGinfra, een samenwerkingsverband van infrabedrijven gericht op kennisontwikkeling en de strategische ontwikkeling van de infrasector. De samenwerking is ontstaan vanuit het besef dat infrabedrijven grote gelijkenissen vertonen met kostbare infrastructuur dat lang meegaat in een snel veranderende wereld en daarom kunnen profiteren van grote synergievoordelen als de samenwerking wordt geformaliseerd en geoptimaliseerd. 

Video Kenniscentrum NGinfra: 

Als beheerders en eigenaren van die infrastructuur zijn wij ervoor verantwoordelijk dat deze infrastructuur nu en in de toekomst goed functioneert. We staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat die kan inspelen op continue veranderingen en grote trends? Hoe kunnen we bestaande netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust dat we deze uitdagingen alleen samen kunnen oppakken door onze wederzijdse afhankelijkheid en de toenemende complexiteit.

Om ’responsive’ te zijn en de ambities van de steeds veranderende samenleving te kunnen blijven faciliteren, willen we als NGinfra continu strategisch beheren, onderhouden, vervangen, uitbreiden en innoveren. Dat doen we door als infrabeheerders onze kennis en kunde met elkaar te delen en verder te ontwikkelen. We zoeken de dialoog met de samenleving op en verrijken deze met visie en meer wetenschappelijke onderbouwing. Hierbij staan wij open voor initiatieven van gebruikers, bedrijfsleven en bewoners. Door middel van dialoog en het initiëren van het strategische debat over governance van infrastructuren stimuleert NGinfra de interactie tussen de verschillende infrastructuren. De dialoog helpt ons als totaal systeem van infrastructuren beter te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van de eindgebruikers van de infrastructuur. Onze samenwerking, kennisdeling en onderzoeken dragen tevens bij aan het verlagen van de maatschappelijke kosten voor dit gebied. Zie www.Nginfra.nl voor meer informatie.

Het tijdschrift Nginframagazine wordt door Nginfra uitgebracht: http://www.nextgenerationinfrastructures.eu/nginframagazine

Samen met NWO zijn 6 onderzoeken opgestart en Vitens participeert in 5 van deze 6 onderzoeken
Op 29 augustus 2019 is er een persbericht over NGinfra verschenen. Daarnaast is er ook een aanvullende notitie geschreven betreffende de toegevoegde waarde van infrastructuur.

Wat bepaalt de levensduur van een leiding

Achtergrond van project
De werkelijke levensduur van een leiding wordt niet alleen bepaald door de technische levensduur maar ook door andere vormen van levensduur zoals functionele, maatschappelijke of financiële levensduur.

We hebben onvoldoende scherp welke vormen van levensduur bepalend zijn voor de ondergrondse assets, en met name de factoren die ten grondslag liggen aan deze vormen van levensduur.

Onderzoeksvraag
Wat bepaalt de levensduur van een leiding?

Projectdoelen
Doelen voor 2018-2019:

  • Inzicht in de levensduur van transport- en distributieleidingen onderverdeeld in de categorieën technische levensduur, functionele levensduur en maatschappelijke levensduur.
  • Prognose van toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor de levensduur van leidingen en vertaling hiervan naar een gewogen gemiddelde levensduur.

Projectaanpak
Om hier inzicht in te krijgen zal de volgende aanpak worden gevolgd:

  1. Analyse van in het verleden vervangen en verwijderde leidingen. Dit zal worden uitgevoerd voor de drie assetgroepen transport-, distributie en aansluitleidingen.
  2. Onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op de maatschappelijke of functionele levensduur van de leidingen. Dit zal worden uitgevoerd op basis van een trendanalyse vanuit het verleden maar ook door rekening te houden met de uitkomsten van het onderzoek naar toekomstige en mogelijk disruptieve ontwikkelingen.

Voor het jaar 2018 zal de aandacht uitgaan naar transport- en distributieleidingen. Aansluitleidingen volgen in 2019 of later.

Samenwerking met externe partners
Data-analyse zal in eerste instantie intern worden uitgevoerd. Mogelijk is externe ondersteuning nodig bij een verdergaande data-analyse en het onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen.

 

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl

Hoe ziet een veerkrachtige infrastructuur eruit?

Achtergrond van project
Vitens heeft veerkracht als leidend principe om de infrastructuur te beschermen voor onbekende bedreigingen. Veerkracht wordt gezien als een slimme combinatie van robuust en flexibiliteit. Om dit principe volledig door te voeren is naar verwachting aanvullende kennis nodig.

We stellen onszelf de vraag:
1. ‘Hoe maken wij van onze bronnen een veerkrachtige asset?’, dat wil zeggen:

  • Welke mogelijkheden zijn er om sneller te schakelen (meer flexibiliteit) in de winhoeveelheid van locaties waar schoon grondwater wordt gewonnen? Welke functie combinaties (natuur, landbouw, watersysteem etc.) bieden hiervoor mogelijkheden? Hoe zien deze mogelijkheden eruit en hoe effectief zijn ze?
  • Welke mogelijkheden zijn er winningen duurzaam te verankeren in de omgeving (robuuste winningen, met bescherming op basis van risico’s)?

2. Hoe kunnen we veerkrachtiger zijn in het ontwerp van de technische infrastructuur?

  • Hoe ziet het puttenveld van de toekomst eruit? Denk hierbij aan plaatsing/positionering putten, voorkomen putverstopping, inrichten puttenveld en slim schakelen, eventueel gebruik van andere materialen en energiezuinige putten
  • Hoe bouwen we meer flexibiliteit in, d.w.z. hoe kunnen we op een snelle en efficiënte manier inspelen op veranderingen zonder risico’s voor de betrouwbaarheid van het drinkwater dat we leveren? Denk hierbij aan veranderingen in de locatie waar water wordt gewonnen, het vergroten of verkleinen van de waterafzet

3. Hoe gaan we veerkrachtiger om met klantvragen?

  • Hoe kunnen we samen met groot zakelijke klanten op een innovatieve manier waterwinning optimaliseren?
  • Hoe kunnen wij de klantbehoeften van de diverse klantgroepen door vertalen naar daadwerkelijke oplossingen in de infrastructuur? Welke aanvullende kennis is daarvoor nodig?

Onderzoeksvraag
Hoe maken we onze infrastructuur (van bron tot klant) veerkrachtiger?

Projectdoel
Het doel van dit project om concepten en principes te ontwikkelen die bijdragen aan het verhogen van de veerkracht in de drinkwater infrastructuur

Projectaanpak
Op basis van kennishiaten die in de andere projecten worden gesignaleerd worden onderzoeksvragen geformuleerd.

Samenwerking met externe partners
Door externe partijen kunnen altijd voorstellen worden ingediend om principes en concepten te ontwikkelen om de veerkracht te verhogen

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl

Hoe ziet een veerkrachtige operatie eruit?

Achtergrond van project
Om als organisatie veerkrachtig te werken zijn de volgende zaken van belang:
1. Is er voldoende veerkracht (in de organisatie en in de infrastructuur) om bij incidenten een betrouwbare drinkwatervoorziening te garanderen? Welke respons strategieën zijn er?
2. Hoe groot is de speelruimte (veerkracht) per onderdeel (proces stap) in de drinkwaterinfrastructuur om betrouwbaar drinkwater te leveren? En hoe werken de verschillende processtappen samen? Wat zijn de kritieke processtappen?
3. Veerkracht ontstaat ook als we zo vroeg mogelijk worden geïnformeerd over afwijkingen: Hoe kunnen we afwijkingen, storingen etc. zo goed en vroeg mogelijk voorspellen?

De prioriteit in 2018 ligt op vraag 3. Hiervoor is een opdracht verleend aan
de Wageningen University & Research.

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen we (disruptieve) systeemveranderingen zo goed en vroeg mogelijk voorspellen? Is het mogelijk om hiervoor een dashboard te ontwikkelen?

Projectdoel
Een signalering methode (dashboard) ontwikkelen (tipping points?, reële opties?) om de kritische systeem grenzen en indien mogelijk ook de consequenties van de ontwikkelingen voor de drinkwaterinfrastructuur op systeemniveau in beeld te brengen.

Samenwerking met externe partners
Dit project wordt door de WUR uitgevoerd.

Projectresultaat
Klik hieronder voor de eerste resultaten

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl

Disruptieve bedreigingen voor onze drinkwatervoorzieningen

Achtergrond van project
De maatschappij, technische mogelijkheden en klantbehoeften veranderen snel. Ook onze fysische omgeving verandert (bijv. klimaatverandering). Het is van belang om alle mogelijke disruptieve ontwikkelingen die de toekomstige drinkwatervoorziening significant beïnvloeden goed in kaart te hebben. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

1. Wat zijn de te verwachten veranderingen in gedrag van huishoudelijke en zakelijke klanten en wat betekent dit voor de watervraag en de impact op de infrastructuur (uur, dag en jaarbasis)? 

2. Wat zijn de te verwachten veranderingen in het aanbod van onze voorkeurbron (grondwater) en mogelijke alternatieve bronnen? (Het gaat hierbij niet alleen om veranderingen in de fysische omgeving, maar ook om institutionele, sociale en technologische veranderingen. 

3. Wat zijn mogelijke sociale- en institutionele veranderingen voor de drinkwatervoorziening (wet- en regelgeving, ander tariefbeleid)? 

4.  Wat zijn mogelijke technologische veranderingen die de drinkwatervoorziening significant kunnen beïnvloeding. 

Onderzoeksvraag & projectdoel
Welke ontwikkelingen zijn er die een disruptief effect op de drinkwatervoorziening kunnen hebben? Het doel van dit project is om in de breedste zin inzicht te krijgen in toekomstige bedreigingen.

Projectaanpak
Door een interne projectgroep worden disruptieve ontwikkelingen in beeld gebracht. Dit wordt jaarlijks gepresenteerd in een interne workshop voor management en deskundigen.

Samenwerking met externe partners
Er wordt nauw samengewerkt met het samenwerkingsplatform: Dutch water sector intelligence (DWSI) en een samenwerkingsverband van infrastructuurbedrijven.

Door externe partijen kunnen altijd voorstellen worden ingediend om onze kennis op dit vlak te verbreden.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl