Wat bepaalt de levensduur van een leiding

Achtergrond van project
De werkelijke levensduur van een leiding wordt niet alleen bepaald door de technische levensduur maar ook door andere vormen van levensduur zoals functionele, maatschappelijke of financiële levensduur.

We hebben onvoldoende scherp welke vormen van levensduur bepalend zijn voor de ondergrondse assets, en met name de factoren die ten grondslag liggen aan deze vormen van levensduur.

Onderzoeksvraag
Wat bepaalt de levensduur van een leiding?

Projectdoelen
Doelen voor 2018-2019:

 • Inzicht in de levensduur van transport- en distributieleidingen onderverdeeld in de categorieën technische levensduur, functionele levensduur en maatschappelijke levensduur.
 • Prognose van toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor de levensduur van leidingen en vertaling hiervan naar een gewogen gemiddelde levensduur.

Projectaanpak
Om hier inzicht in te krijgen zal de volgende aanpak worden gevolgd:

 1. Analyse van in het verleden vervangen en verwijderde leidingen. Dit zal worden uitgevoerd voor de drie assetgroepen transport-, distributie en aansluitleidingen.
 2. Onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op de maatschappelijke of functionele levensduur van de leidingen. Dit zal worden uitgevoerd op basis van een trendanalyse vanuit het verleden maar ook door rekening te houden met de uitkomsten van het onderzoek naar toekomstige en mogelijk disruptieve ontwikkelingen.

Voor het jaar 2018 zal de aandacht uitgaan naar transport- en distributieleidingen. Aansluitleidingen volgen in 2019 of later.

Samenwerking met externe partners
Data-analyse zal in eerste instantie intern worden uitgevoerd. Mogelijk is externe ondersteuning nodig bij een verdergaande data-analyse en het onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen.

 

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl

Hoe ziet een veerkrachtige infrastructuur eruit?

Achtergrond van project
Vitens heeft veerkracht als leidend principe om de infrastructuur te beschermen voor onbekende bedreigingen. Veerkracht wordt gezien als een slimme combinatie van robuust en flexibiliteit. Om dit principe volledig door te voeren is naar verwachting aanvullende kennis nodig.

We stellen onszelf de vraag:
1. ‘Hoe maken wij van onze bronnen een veerkrachtige asset?’, dat wil zeggen:

 • Welke mogelijkheden zijn er om sneller te schakelen (meer flexibiliteit) in de winhoeveelheid van locaties waar schoon grondwater wordt gewonnen? Welke functie combinaties (natuur, landbouw, watersysteem etc.) bieden hiervoor mogelijkheden? Hoe zien deze mogelijkheden eruit en hoe effectief zijn ze?
 • Welke mogelijkheden zijn er winningen duurzaam te verankeren in de omgeving (robuuste winningen, met bescherming op basis van risico’s)?

2. Hoe kunnen we veerkrachtiger zijn in het ontwerp van de technische infrastructuur?

 • Hoe ziet het puttenveld van de toekomst eruit? Denk hierbij aan plaatsing/positionering putten, voorkomen putverstopping, inrichten puttenveld en slim schakelen, eventueel gebruik van andere materialen en energiezuinige putten
 • Hoe bouwen we meer flexibiliteit in, d.w.z. hoe kunnen we op een snelle en efficiënte manier inspelen op veranderingen zonder risico’s voor de betrouwbaarheid van het drinkwater dat we leveren? Denk hierbij aan veranderingen in de locatie waar water wordt gewonnen, het vergroten of verkleinen van de waterafzet

3. Hoe gaan we veerkrachtiger om met klantvragen?

 • Hoe kunnen we samen met groot zakelijke klanten op een innovatieve manier waterwinning optimaliseren?
 • Hoe kunnen wij de klantbehoeften van de diverse klantgroepen door vertalen naar daadwerkelijke oplossingen in de infrastructuur? Welke aanvullende kennis is daarvoor nodig?

Onderzoeksvraag
Hoe maken we onze infrastructuur (van bron tot klant) veerkrachtiger?

Projectdoel
Het doel van dit project om concepten en principes te ontwikkelen die bijdragen aan het verhogen van de veerkracht in de drinkwater infrastructuur

Projectaanpak
Op basis van kennishiaten die in de andere projecten worden gesignaleerd worden onderzoeksvragen geformuleerd.

Samenwerking met externe partners
Door externe partijen kunnen altijd voorstellen worden ingediend om principes en concepten te ontwikkelen om de veerkracht te verhogen

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl

AI customer contact

Achtergrond van project
De service standaard in de markt wordt steeds hoger. En daarmee stijgen de eisen en behoeften van onze klanten eveneens naar een hoger niveau.

Naast de menselijke inzet van onze medewerkers, zijn wij ervan overtuigd dat verdergaande digitalisering, automatisering en  betere benutting van data ons gaan helpen om een hogere service standaard te ontwikkelen.

Overigens betekent dat ook dat wij de kunst van het weglaten willen toepassen. Klantinteracties die geen toegevoegde waarde hebben voor onze klanten, gaan we elimineren en mogelijk automatiseren. Ten gunste van kwalitatief persoonlijk contact.

Onderzoeksvraag
Wat kunnen middelen als AI, Voice first, Voice recognition, Virtual reality etc. voor ons betekenen in relatie tot het digitaliseren, automatiseren en verrijken van klantcontact?  Het verkennen van middelen en technieken voor alternatieve manieren van customer contact en customer feedback. In plaats van uitvragen  achteraf, juist meer inzichtelijk maken vooraf. Bijvoorbeeld in co-creatie of op basis van analyse op emotie, uit gesprekken, e-mails, chatgesprekken door middel van AI, voice recognition etc.

Projectdoelen
We kunnen sturen op het zelfstandig en moeiteloos gebruik van digitale kanalen en geautomatiseerde interacties, zodat persoonlijk contact met callcenter tot een minimum is beperkt, tenzij van waarde voor klanten.

Beschikbaarheid van nieuwe tools waarin het klantcontact verdergaand geautomatiseerd wordt. En waarbij de klant niet meer wordt belast met nutteloos contact of onnodige feedback vragen.

Projectaanpak
We willen starten met het ontsluiten, combineren en benutten van klant- en contactdata uit ons contact center. Op deze manier gaan we onderzoeken om welke redenen klanten contact met ons opnemen. Daarnaast gaan we eventuele inefficiënties in onze processen  ontrafelen en aanpakken. We hebben AI tools en analyses nodig om de interpretaties te kunnen doen.

Samenwerking met externe partners
Graag werken wij samen met externe partners die ons op dit vraagstuk kunnen ondersteunen.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Bert Bannink is bereikbaar via Bert.Bannink@vitens.nl

Human sensor asset info

Achtergrond van project
Het borgen van de betrouwbaarheid van onze assets en de bescherming van ons drinkwatersysteem zijn de kern van onze dienstverlening.

Wij zien kansen om hierin de interactie aan te gaan met onze klanten. Enerzijds door het bieden van eenvoud en gemak bij het doorgeven van asset informatie rondom ons leidingnet. Anderzijds door bewustwording bij klanten te laden ten aanzien van de waterwingebieden en het belang van het doorgeven van een verstoring daarin.

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen wij onze klanten meer eenvoud en gemak bieden bij het doorgeven van belangrijke asset informatie (storing, meterstand, defecte brandkraanpaal, vervuiling, openstaande deur pompstation, etc)?

Eén foto zegt meer dan duizend woorden. Het beschrijven van de locatie of omvang van een storing is vaak lastig voor een klant. Het maken van een foto van situaties wordt steeds meer gemeengoed en geeft veel meer informatie.

Deelvragen

 • Bevat een foto voldoende informatie, kan metadata worden meegestuurd?
 • Wil een klant informatie delen middels een foto, wat zijn de beperkingen voor een klant?
 • Wat zijn de mogelijkheden van AI bij analyse/verwerking van de foto’s?

Projectdoelen
Het verhogen van het klantgemak en het verlagen van de drempel bij het doorgeven van de meterstand. Door bijvoorbeeld alleen een foto of video te uploaden. Alle asset informatie is dan beschikbaar op basis van het fotorecord.

Doorgeven van storingen of stellen van een vraag over onze infrastructuur, met behulp van een fotorecord is de asset informatie beschikbaar en kan de storing of vraag adequater afgehandeld worden.

Verhogen van bewustwording bij klanten rondom waterwingebieden en het belang van het doorgeven van verstoringen. Klant kan met weinig moeite een bijdrage leveren aan de bescherming van ons drinkwatersysteem.

Beschikbaarheid van nieuwe tools waarmee de drempel voor het doorgeven van de belangrijke asset info zo laag mogelijk wordt. En de klant er toegevoegde waarde van ondervindt.

Projectaanpak
We gaan dit project gefaseerd uitvoeren, om ook gefaseerd de inzichten te vergaren in wat het ons oplevert, om vervolgens de juiste vervolgstappen te ondernemen.

Samenwerking met externe partners
Graag werken wij samen met externe partners die ons op dit vraagstuk kunnen ondersteunen. Het gaat daarbij om servicedesign en artificiële intelligentie.   

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Bert Bannink is bereikbaar via Bert.Bannink@vitens.nl

Toekomstbestendig leidingnet

Achtergrond van project
Het leidingnet van de toekomst is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en inwendige inspecties, en wordt gemonitord met sensoren en systemen. Bij het ontwerpen van een ondergrondse infrastructuur moet rekening worden gehouden met deze ontwikkelingen, zodat de leverings­continuïteit en de waterkwaliteit voor de lange termijn kan worden gewaarborgd en Vitens in staat wordt gesteld om bijvoorbeeld preventief onderhoud te plegen. Voor de ontwikkeling van een intelligent en toekomstgericht leidingnet is innovatie en onderzoek gedefinieerd.

Onderzoeksrichting
In dit onderzoek worden ontwerpprincipes voor het leidingnet ontwikkeld. Deze principes zorgen ervoor dat de veerkracht (resilience) van het systeem omhoog gaat waarbij er voldoende leveringszekerheid is, de flexibiliteit heeft om
onvoorziene veranderingen op te vangen in vraag en aanbod en dat het drinkwaterbedrijf in staat stelt snel te kunnen reageren op incidenten en verontreinigingen. De huidige inrichting van de waterwinning wordt als vaststaand genomen.

Projectdoelen

 • Een set van ontwerpprincipes gericht op het verhogen van de veerkracht van het leidingnet;
 • Ontwikkelen van een optimalisatie-model dat het ontwerp van streefstructuren voor transportnetten kan ondersteunen;
 • Een gevoeligheidsanalyse waarin de toekomstbestendigheid van de ontwerpprincipes wordt beproefd.

Samenwerking met externe partners
Wij worden graag benaderd door externe partners met domeinkennis van zowel de drinkwaterlevering als het ontwikkelen van modellen en die in nauwe samenwerking met Vitens het project willen uitvoeren.
Naast een partner voor het uitvoeren van deze opdracht zijn ook andere netbeheerders met eenzelfde vraagstelling welkom om te participeren in dit project.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Eelco Trietsch is bereikbaar via Eelco.Trietsch@vitens.nl