Brak Water 100% nuttig inzetbaar

Achtergrond van project
Nieuwe locaties voor het winnen van schoon zoet grondwater zijn niet onbeperkt beschikbaar. Brak grondwater, dat nog vrij is van antropogene invloeden, kan mogelijk uitkomst bieden. Randvoorwaarde bij deze toepassing is dat de oplossing locatieonafhankelijk ingezet kan worden, dus zonder lozing van reststromen.

Onderzoeksvraag
Welke proceslijn kan uit brak grondwater drinkwater produceren, zodat alleen afzetbare restproducten vrijkomen? Hierbij mogen technieken geselecteerd worden die zich op pilotschaal bewezen hebben (> 1 m3/h).

Projectdoelen

 • Kwaliteit geproduceerde drinkwater voldoet aan het Drinkwaterbesluit 2011, totale hardheid mag < 1 mmol/l zijn;
 • Restromen/-stoffen moeten nuttig afzetbaar zijn, bij voorkeur zo hoogwaardig mogelijk;
 • Afwegingscriteria tussen de proceslijnen zijn efficiency, duurzaamheid, TRL (technology readyness level) en kosten;
 • Eind 2018 wil Vitens het proefprogramma voor een pilotstudie opstellen, waarbij verschillende proceslijnen werkelijk met elkaar vergeleken worden;
 • Uiteindelijke capaciteit van de drinkwaterstroom zal circa 250 m3/h zijn.

Projectaanpak
Tijdens de inventarisatiefase (tot mei 2018) wordt aan partners gevraagd om ideeën voor complete proceslijnen in te dienen;

Samenwerking met externe partners
Wij worden graag benaderd door externe partners, bijvoorbeeld onderzoeksinstanties, universiteiten,
de industrie & installatiebouwers.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Abel Heinsbroek is bereikbaar via Abel.Heinsbroek@vitens.nl

5G-Netwerk

Achtergrond van project
Momenteel wordt wereldwijd gewerkt aan het 5G-Netwerk, dat op termijn het huidige 4G-netwerk dient te vervangen. Als Vitens zijn we graag voorbereid op de toekomst en zijn we altijd op zoek naar innovaties die toegevoegde waarde voor ons leveren. Wij willen dan ook meer te weten komen over het 5G-Netwerk. Kun jij ons hierbij helpen?

Onderzoeksvragen

 • Wat is precies het 5G-Netwerk?
 • Wanneer kunnen we hier gebruik van maken?
 • Wat voor waarde kan het toevoegen voor Vitens?
 • Wat zijn mogelijke toepassingen voor Vitens?

Resultaat 2019-2020
Een eerste verkenning op het gebied van 5G en wat de mogelijke toegevoegde waarde voor Vitens is.

Samenwerking met externe partners
Wij zijn op zoek naar relevante partijen die ons meer kunnen vertellen over de mogelijke toepassingen van het 5G-Netwerk voor Vitens.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Hester van het Loo is bereikbaar via Hester.vanhetLoo@vitens.nl

Realtime monitoring van bron tot tap

Achtergrond van project
Data is de belangrijkste grondstof voor de digitale revolutie. Deze data komt beschikbaar door de beschikbaarheid van vele verschillende en betaalbare sensoren en eenvoudige communicatietechnologie. Deze informatiestroom creëert een volledig nieuw inzicht in de (realtime) status van onze processen, assets, klanten en omgeving door de inzet van geavanceerde analyse methodieken en AI.

Voor de ontwikkeling van deze realtime informatie is innovatie en onderzoek gedefinieerd, gericht op het onderstaande doel en de bijbehorende vragen. De vraagstukken en kosten die betrekking hebben op de implementatie van de antwoorden op deze vraagstukken zijn niet meegenomen in de onderstaande opsomming.

Onderzoeksvraag
Welke sensoren verschaffen de meest bruikbare data in de verschillende processen van bron tot tap?

 Projectdoelen

 • Realtime metingen geven een uitstekend inzicht over alle verschillende processtappen, dus van bron(bescherming) tot klant als mede de omgeving.
 • Door het uitvoeren van deze onderzoeken krijgt Vitens inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen
 • Door het inzicht verkregen uit deze onderzoeken is Vitens beter in staat om prioriteiten te stellen en waar nodig focus aan te brengen
 • Door de juiste prioriteiten te stellen en focus aan te brengen is Vitens in staat de juiste stappen te maken in het kader van LTV Water Maken en Infrastructuur 2020
 • Door de juiste stappen te maken transformeert Vitens op gecontroleerde wijze van een historisch drinkwaterbedrijf naar een Data Driven Drinkwaterbedrijf en zijn we klaar voor de toekomst!

Projectaanpak
Onderzoek uit laten voeren om te komen tot een ‘best-fit’ sensor (proven technology) per informatiebehoefte (bijv. druk, flow, verbruik, kwaliteit, etc.). Daarnaast tevens aandacht voor welk probleem er wordt opgelost met welke technologie.

Samenwerking met externe partners
Universiteiten en Hogescholen om een – goed bij Vitens  passende – student dit onderzoek uit te laten voeren.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Hester van het Loo is bereikbaar via Hester.vanhetLoo@vitens.nl

Slimme afsluitersleutel

Achtergrond van project
In het Vitens leidingnet zitten circa 200.000 afsluiters waarvan een deel met grote regelmaat tijdelijk dicht (of juist open) wordt gedraaid. In de hectiek van de operatie kan het gebeuren dat de nieuwe status niet of niet correct wordt doorgegeven. Dit leidt er toe dat de status in het leidingeninformatiesysteem van een percentage van de afsluiter onjuist is, waardoor soms bij het sluiten van afsluiters wijken onbedoeld zonder water worden gezet.

Ook streeft Vitens naar een digitale tweeling van het leidingnet. Deze tweeling moet de werkelijkheid zo goed als mogelijk gaan simuleren, wat om een hoge datakwaliteit vraagt.

Resultaat 2019-2020
Een slimme afsluitersleutel die bij het draaien van een afsluiter onder meer de nieuwe status (bijna) real-time communiceert met het leidingeninformatiesysteem, zodat de status van alle afsluiters nagenoeg 100% betrouwbaar is.

Samenwerking met externe partners
De ontwikkeling van een slimme afsluitersleutel vindt plaats door de firma’s Imbema en 3S Antriebe, in nauwe samenwerking met de waterbedrijven PWN en Vitens.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Eelco Trietsch is bereikbaar via Eelco.Trietsch@vitens.nl